Od września 2015 roku zajęciem bezpłatnym dla wszystkich dzieci jest: język niemiecki

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z koncepcją pracy przedszkola i statutem. Przez cały rok szkolny Rodzice mogą zgłaszać projekty zmian koncepcji pracy przedszkola.

W bieżącym roku szkolnym uczestniczymy w ogólnopolskich programach i  projektach:

2. Akademia Zdrowego Przedszkolaka

3. Ogólnopolska kampania edukacyjna "Mamo, tato wolę wodę"

4. Akademia Aquafresh

5. "Cała Polska Czyta Dzieciom"

Zachęcamy Rodziców do korzystania z materiałów zamieszczanych na stronach internetowych wyżej wymienionych programów                                                                  

 

                                        REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2016/17

25 kwietnia - Komisja rekrutacyjna poda do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

26 - 27 kwieknia - potwierdzenie przez rodzica konadydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

29 kwietnia - podanie do wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

            Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola - 07.03.2016 r. - 29.03.1016 r.

 

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 znajduje się w ZARZĄDZENIE NR 33/16 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

 

                                                                                         UCHWAŁA NR XV/361/16

                                                                                        RADY MIASTA SZCZECIN

                                                                                            z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych dopotwierdzenia tych kryteriów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 20c ust. 4, 6 i 7 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 237, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877, z 2015r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1418, poz. 1607, poz. 1629, poz. 1640); Rada Miasta Szczecin uchwala,

co następuje:

§ 1. Jeżeli po przeprowadzeniu, w oparciu o art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia, przekraczająca 5-godzinny czas bezpłatnegonauczania, wychowania i opieki (za każdą zadeklarowaną godzinę 1 pkt, max. 6 pkt),

2) dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna - 10 pkt,

3) dziecko, którego starsze rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 6 pkt,

4) dziecko zamieszkałe w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej oraz dziecko zamieszkałe naOsiedlu, w którym nie ma w pobliżu przedszkola, a stara się o miejsce w najbliższym miejsca zamieszkania przedszkolu - 5 pkt,

5) dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo/uczy się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej – 4 pkt,

6) dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie – 8 pkt.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o których mowa w §1 są:

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub uczeniu się w trybie dziennym, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o kontynuacji przez jego rodzeństwo edukacji przedszkolnej w jednym z trzech preferowanych przedszkoli, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,

4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. Pobliże przedszkola/szkoły podstawowej, o którym mowa w § 1 pkt 4 i 5 oznacza granice obwodu szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/47/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Łukasz Tyszler

 

KRYTERIA USTAWOWE BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2016/2017


 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

 

I. Kryteria ustawowe

1. Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Szczecin.

2. W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Szczecin) niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,

1)  wielodzietność rodziny kandydata*,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

 

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin,

2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

4. Dokumenty 3) - 5) są składane (do wyboru) w:

1) oryginale,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu,

4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

W związku z tym, że w dniach 27 - 29 stycznia 2016 r. w przedszkolu będzie przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Szczecinie ewaluacja zewnętrzna, będziemy Państwa prosić o wypełnienie ankiety online. Ankieta będzie aktywna w dniu 28.01.2016 r. W najbliższym czasie  w szatni przedszkola będzie udostępniony kod dostępu do w.w. ankiety.

 

Wydarzenia:

  • 27 kwiecień -  zdjęcia dla chętnych
  • 5 maj - konceert muzyczny pt.: "Muzyczne czary Cyganeczki Mai"
  • 18 maj - wizyta w Szkole Muzycznej i udział w koncercie - gr. IV
  • 2 czerwiec - wycieczka wszystkich dzieci do Trzebieży
  • 3 czerwiec - XIX Przegląd Piosenki o Tematyce Ekologicznej EKORYTMY
  • 7 czerwiec - egzamin dla dzieci uczęszczajacych na karate. Zapraszamy rodziców na  godz. 15.00
  • 16 czerwiec - koncert muzyczny pt.: "Trata tata, żarty skrzata"

 

Informujemy, że nasze przedszkole korzysta z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1
al. Papieża Jana Pawła II nr 2
70-413 Szczecin


tel./fax.: 091 433-90-40

PPP nr 1 organizuje również zajęcia dla rodziców: "Szkoła dla Rodziców" - Warsztaty umiejętnosci wychowawczych I i II stopnia ( grupowe zajecia semestralne)

 

 

Kochani ! 
     Zachęcamy do zbierania nakrętek po napojach, kosmetykach, środkach czystości. Nakrętki prosimy zostawiać w szatni przedszkola. Będziemy je przekazywać Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA w Szczecinie.