Szczecin, dnia 22.06.2015 r.

 

                                         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

                         Gmina Miasto Szczecin

Przedszkole Publiczne nr 30

71 – 423 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

ul. Piotra Skargi 18

 

Znak sprawy: PP30/01/2015

 

Dotyczy: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu Publicznym nr 30 przy
ul. Piotra Skargi 18 w Szczecinie”

 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r., poz. 907 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu przetargowym wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2: „PLUTA” Paweł Pluta i Agata Pluta Spółka Jawna,
ul. Pyrzycka 4, 77 – 115 Dolice
.

 

Uzasadnienie: oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 98,00 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ.

 

W w/w postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa firmy, adres wykonawcy

 

Cena

Liczba uzyskanych punktów

( kryterium 100% cena)

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „PERFEKT” Sp. z o.o.

ul. Smolańska 3, 70 – 026 Szczecin

825 000,00 zł

79,5 pkt

2.

PLUTA” Paweł Pluta i Agata Pluta Spółka Jawna

ul. Pyrzycka 4, 77 – 115 Dolice

669 500,00 zł

98,9 pkt

 

 

 

II. Oferty odrzucone/wykluczone

 

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono ani nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

 

III. Zamawiający informuje, iż umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy.

 

 

 

                                                Szanowni Rodzice,

Nabór uzupełniający przeznaczony jest dla kandydatów, których sytuacja z różnych przyczyn nie została rozwiązana w rekrutacji podstawowej.

Na tym etapie rekrutacja nie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

Rodzice wypełnią nowy wniosek wyłącznie w formie papierowej, który mogą pobrać w każdej placówce dysponującej wolnymi miejscami i wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria rekrutacji składają w tej placówce.

Jeżeli dziecko brało udział we wcześniejszej rekrutacji, można posłużyć się kserokopią dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacji, złożonych w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, które można pobrać z tej placówki.

Oryginały złożone w procesie rekrutacji podstawowej pozostają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, w której dziecko nie otrzymało miejsca.

 

Ważne daty:

  • Do dnia 29.05.2015r. – składanie wniosków na wolne miejsca do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
  • 08.06.2015r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 08.06.2015r. – 11.06.2015r. – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (zawarcie umowy cywilno – prawnej).
  • 12.06.2015r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Wydarzenia:

 

17 czerwiec - maluszki z gr. I obejrzą spektakl pt. "Smok" w Teatrze Pleciuga

data nie ustalona - koncert muzyczny pt. "W rytmie afrykańskiej przyrody"

22 czerwiec godz. 16.15 -  "Studniówka - 100 dni do szkoły" uroczyste zakończenie roku szkolnego w grupie V Gumisiach
25 czerwiec godz. 15.30 -  "Studniówka - 100 dni do szkoły" uroczyste zakończenie roku szkolnego w grupie IV Elfach

 

Spotkania adaptacyjne dla dzieci przyjętych w kwietniu ( I nabór ):

  • gr. I  - 24,25,26 sierpień w godz. 9.30 - 11.00
  • gr. II - 26,27,28 sierpień w godz. 9.30 - 11.00


Kochani ! 
     Zachęcamy do zbierania nakrętek po napojach, kosmetykach, środkach czystości. Nakrętki prosimy zostawiać w szatni przedszkola. Będziemy je przekazywać Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA w Szczecinie.